Brojevi telefona

+381606660317 +381603388658

Email

office@geobiro.rs

Bavimo se istraživanjem ležišta podzemnih voda, a cilj je bušenje bunara. Istraživanja se vrše vertikalnim električnim sondiranjem tla (VES), potpuno pouzadnom i proverenom naučnom metodom,  pomoću moderne i pouzdane opreme i softverskih rešenja. Naš tim se sastoji od veoma iskusnih inženjera, tehničara i operatera iz oblasti geofizike, hidrogeologije i geo bušenja. 

O nama

POTREBAN VAM JE BUNAR?

Mi ćemo pronaći vodu na vašem imanju.


 

Da započnete novi posao

 ili novi život daleko od gradske vreve.


 

GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA

Geofizička istraživanja su jedini 100% pouzdan naučni metod za pronalaženje ležišta podzemnih voda. Podzemne vode su neophodne radi korišćenja u agrarnoj proizvodnji, stočarstvu, flaširanju, turizmu (geotermalna energija), vodosnabdevanju naselja i objekata.  Takođe, i u mnogim drugim delatnostima.

Hidrogeologija je nauka o podzemnim vodama koja se bavi proučavanjem porekla podzemnih voda, geoloških uslova pod kojim se voda nalazi i kreće, rasprostranjenjem podzemnih voda, tipovima akumulacija podzemnih voda, režima podzemnih voda, uslovima hranjenja i pražnjenja podzemnih voda, rezervama, hemizmom, uslovima zgađivanja i zaštite podzemnih voda.

Istraživanja se vrše vertikalnim električnim sondiranjem tla (VES) pomoću moderne i pouzdane opreme domaće i strane proizvodnje a vrše ih i interpretiraju iskusni inženjeri i tehničari geofizike i hidrogeologije pomoću najnovijih softverskih rešenja.

Podzemne vode

Podzemne vode predstavljaju jedan od najkompleksnijih segmenata životne sredine -prisutne su u praktično svim delovima zemljine kore, u različitim tipovima geoloških struktura, na različitim dubinama, sa različitim uslovima prihranjivanja, filtracije i dreniranja i sa različitim kvalitativnim i kvantitativnim svojstvima.

Podzemne vode najčešću primenu imaju kao resurs u komunalnom vodosnabdevanju i navodnjavanju zemljišta, ali i podzemne vode specifičnog kvaliteta – mineralne i termalne, imaju široku primenu: kao flaširane stone vode, energenti u toplifikaciji, u balneoterapiji, kao industrijske vode i dr.

U stručnoj praksi podzemne vode nisu tretirane samo kao (korisni) resursi već i kao svojevrsna smetnja i limit za obavljanje određenih delatnosti: visoki nivoi podzemnih voda mogu da dovedu do plavljenja poljoprivrednog zemljišta i urbanih zona, kliženja tla, odrona, sa mnogostrukim (potencijalno) negativnim posledicama, pa ih je potrebno izdrenirati, odnosno, ukloniti sa konkretnih prostora.

 Do podzemne vode se, u praksi, najčešće dopire vertikalnim bušenim ili kopanim bunarima, ali pre same izrade (bušenja) bunara, treba utvrditi da li na istraživanom terenu ima podzemne vode, na kojoj dubini se nalazi i u okviru kojih stena je formirana izdan sa podzemnom vodom, da bi se, u skladu sa tom informacijom, projektovao i izbušio bunar odgovarajućih tehničkih karakteristika.

Preliminarno i dosta pouzdano utvrdjivanje prisustva podzemnih voda na odredjenom terenu postiže se primenom tzv. površinskih geofizičkih metoda, a najčešće korišćena metoda u praksi je “metoda geoelektričnog sondiranja terena” ili “metoda SEO” (SEO-specifični električni otpor).

Ova metoda meri veličine  dobijene iz veštački generisanog električnog polja u određenom delu zemljine kore. Za određenu vrstu stene, karakteristična je određena, veličina SEO, koja se, tokom sondiranja terena, dobija kao rezultat izlaganja stene izazvanom protoku električne struje. SEO određene vrste stena zavisi od: njenog mineraloškog sastava, gustine, veličine poroznosti, veličine pora, ali i od zasićenosti stene podzemnom vodom i veličine mineralizacije vode.

                                                                                      Šlumbergerov raspored elektroda. Šema električnog polja u homogenoj sredini


Rezultati geoelektričnog sondiranja terena danas se, pomoću specijalizovanih softvera pretvaraju u prognozne hidrogeološke profile. Grafička interpretacija litološkog sastava i prisustva podzemnih voda u interpretiranim profilima predstavljaju osnovnu smernicu za predviđanje (projektovanje) istražnog bušenja, a potom i tehničkih karakteristika bunara (dubina, prečnik bušenja, bunarske cevi i filtri, bunarski zasip i dr.), kojim će se kaptirati podzemna voda. Osnovne smernice u pogledu raspoloživosti podzemnih voda i preporučene dubine bušenja bunara sastavni su deo “Tehničkog izveštaja o izvedenom geoelektričnom sondiranju”.  

Call Now ButtonPozovite ODMAH